• Štipendiá v školskom roku 2020/2021

    www.cvtisr.sk

    Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

    Výška štipendia

    Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2017/2018 je:

    1. 49,04 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50% výšky životného minima,
    2. 34,33 €   pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35% výšky životného minima,
    3. 24,52 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25% výšky životného minima.

    Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
    V školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:
    214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
    149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
      98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

    Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

    Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

    1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),
    2. u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

    Štipendium sa poskytuje v období  školského vyučovania - §149 ods. (2) . Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č 231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

    Žiadosť o poskytnutie štipendia

    Žiaci, ktorí budú poberať štipendium z dôvodu hmotnej núdze, nebudú potrebovať 3. a 4. stranu žiadosti.

    Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť v sekcii Súbory na stiahnutie.

    Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia

    Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v  hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

    A) Hmotná núdza

    • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
    • vysvedčenie za posledný polrok

     

    B) Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2019:

    • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,
    • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
    • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
    • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
    • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
    • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
    • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
    • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
    • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
    • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
    • vysvedčenie za posledný polrok.

    Žiadosti s potrebnými dokladmi vybavuje: Mgr. Gabriela Bajzová, e-mail.: bajzova@gvoza.sk

    O štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa o štipendium žiada. Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznanie štipendia. Riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského roka bol horší ako 3,5.