• Výchovný poradca

    Úradné hodiny:
    UTOROK 10:45 – 12:25
    ŠTVRTOK 9:40 – 11:30

    • poskytuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy
    • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
    • sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami
    • pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky
    • prerokúva problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, prípadne znížených známok zo správania
    • monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov na základe dotazníkov
    • mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne slabého prostredia, ako aj talentovaným žiakom
    • pomáha pri výbere vysokej školy pre žiakov 4.ročníkov
    • spolupracuje s triednymi profesormi a vedením školy
    • rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie)