• Záujmové vzdelávanie

   • V školskom roku 2021/2022 ponúkame v našej škole tieto záujmové krúžky.

    názov krúžku/ kód krúžku vedúci krúžku
    Dramatický krúžok (DRAz) Mgr. Ľudmila Martinčeková
    Nácvik divadelného predstavenia školskej akadémie. Členstvo v súbore Ľudkovia, ktorý má za sebou úspešnú účasť v celoslovenských prehliadkach divadiel. Zmysluplné trávenie voľného času, improvizácia, pohybová príprava, nácvik choreografií, super kolektív. Inscenácia divadelnej hry na skutočnom javisku so skutočným potleskom divákov.
    Volejbalový krúžok (VLJz) Mgr. Róbert Nemček

    Volejbal ako jeden z najmasovejších kolektívnych športov. Je výborným prostriedkom na rozvoj ako pohybových schopností, obratnosti, koordinácie, tak aj na upevňovanie vôľových  a morálnych vlastností a etických zásad slušného správania a spolupráce. Cieľom volejbalového krúžku je rozvoj práve takýchto vlastností a schopností. Okrem toho sa žiaci zblížia s pravidlami volejbalu, prípadne navštívia stretnutie ligového zápasu.

    Geografický krúžok (GEOz) Mgr. Róbert Nemček
    Hodiny krúžku sú venované hlavne príprave na maturitnú skúšku. Žiaci si upevnia, preveria a doplnia vedomosti a schopnosť aplikovať získané poznatky pri riešení úloh z rôznych oblastí geografie a ďalších disciplín, ktoré sa v rámci štúdia s ňou prelínajú na príkladoch Slovenskej republiky. Krúžok je vhodný hlavne pre žiakov 4. ročníka.
    Matematický krúžok (MATz) pre III.B a IV.B Mgr. Silvia Ftorková
    Krúžok je určený pre žiakov III.B a IV.B triedy. Krúžok je zameraný na riešenie netradičných úloh, riešenie úloh z rôznych matematických súťaží, prípravu na matematickú olympiádu. Tiež sa venuje riešeniu úloh z prijímacích skúšok na vysoké školy, prípadne úloh z externej časti maturitnej skúšky. V rámci krúžku žiaci získajú poznatky z teórie hier, riešenia náročnejších rovníc, doplnia si vedomosti z geometrie, teórie množín, či matematickej logiky.
    Fyzikálny krúžok (FYZz) PaedDr. Ľubomír Konrád

    Krúžok je určený žiakom štvrtého ročníka, ktorí chcú absolvovať maturitnú skúšku z fyziky, ako aj ďalším záujemcom o doplnenie znalostí z rôznych oblastí fyziky. Okrem doplnenia učiva potrebného na zvládnutie maturitnej skúšky z fyziky bude náplňou krúžku aj riešenie náročnejších úloh a realizácia fyzikálnych meraní.

     

    Počas tohto školského roka majú žiaci našej školy jedinečnú príležitosť získať medzinárodne uznávaný certifikát o počítačovej gramotnosti zadarmo. Podobne ako pri vodičskom preukaze samotnému testu predchádza niekoľko hodín prípravy, na ktorých si precvičia znalosti práce s textom, tabuľkami, internetom či operačným systémom, ale i mnoho iného zo sveta informatiky.
    Na tento krúžok nie je potrebné odovzdávať vzdelávací poukaz, treba sa však záväzne prihlásiť u PaedDr. J. Pekárovej.