• Záujmové vzdelávanie

   • V školskom roku 2022/2023 ponúkame v našej škole tieto záujmové krúžky.

    názov krúžku/ kód krúžku vedúci krúžku
    Dramatický krúžok (DRAz) Mgr. Ľudmila Martinčeková
    Nácvik divadelného predstavenia školskej akadémie. Členstvo v súbore Ľudkovia, ktorý má za sebou úspešnú účasť v celoslovenských prehliadkach divadiel. Zmysluplné trávenie voľného času, improvizácia, pohybová príprava, nácvik choreografií, super kolektív. Inscenácia divadelnej hry na skutočnom javisku so skutočným potleskom divákov.
    Volejbalový krúžok (VLJz) Mgr. Róbert Nemček

    Volejbal ako jeden z najmasovejších kolektívnych športov. Je výborným prostriedkom na rozvoj ako pohybových schopností, obratnosti, koordinácie, tak aj na upevňovanie vôľových  a morálnych vlastností a etických zásad slušného správania a spolupráce. Cieľom volejbalového krúžku je rozvoj práve takýchto vlastností a schopností. Okrem toho sa žiaci zblížia s pravidlami volejbalu, prípadne navštívia stretnutie ligového zápasu.

    Turistický krúžok (TURz) Mgr. Róbert Nemček

    Cieľom turistického krúžku je spoznávanie Žilinského kraja a jeho širšieho okolia zameraným na pešiu turistiku s cieľom zvyšovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť, predovšetkým upevňovať zdravie každého z nás, spoznávanie prírodných a kultúrno-historických krás. Trasy budú prispôsobené záujmu a zdatnosti žiakov a momentálnemu počasiu. V prípade nepriaznivého počasia sa termín bude prekladať. Okrem turistiky navštívime filmový festival Vysoké Hory a iné aktivity súvisiace s prírodou.