• Záujmové vzdelávanie

   • V školskom roku 2020/2021 ponúkame v našej škole tieto záujmové krúžky.

    názov krúžku/ kód krúžku vedúci krúžku
    Dramatický krúžok (DRAz) Mgr. Ľudmila Martinčeková
    Nácvik divadelného predstavenia školskej akadémie. Členstvo v súbore Ľudkovia, ktorý má za sebou úspešnú účasť v celoslovenských prehliadkach divadiel. Zmysluplné trávenie voľného času, improvizácia, pohybová príprava, nácvik choreografií, super kolektív. Inscenácia divadelnej hry na skutočnom javisku so skutočným potleskom divákov.
    Volejbalový krúžok (VLJz) Mgr. Róbert Nemček
    Volejbal ako jeden z najmasovejších kolektívnych športov je výborným prostriedkom na rozvoj ako pohybových schopností, obratnosti, koordinácie, tak aj na upevňovanie vôľových  a morálnych vlastností a etických zásad slušného správania a spolupráce. Cieľom volejbalového krúžku je rozvoj práve takýchto vlastností a schopností. Okrem toho sa žiaci zblížia s pravidlami volejbalu, prípadne navštívia stretnutie ligového zápasu.