• POSTUP PRI VYPLNENÍ A PODANÍ PRIHLÁŠKY NA VŠ

    • Aktuálne tlačivo prihlášky na VŠ si zakúpite v papiernictve: „ Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku.“
    • Do prihlášky treba správne opísať presný názov vysokej školy a fakulty.
    • Termíny podania prihlášok na konkrétnu fakultu si sleduje každý žiak individuálne.
    • Prihlášku treba podať ako doporučený list.
    • Prihlášku vypísať veľkým tlačeným písmom.
    • Na prihláške sa skontrolujú osobné údaje, známky, priemery známok.
    • Termíny podania prihlášok na konkrétnu fakultu si sleduje každý žiak individuálne.
    • Priemery za jednotlivé ročníky vyplní triedny učiteľ podľa triedneho výkazu.
    • Pri vypĺňaní prihlášky sa postupuje podľa požiadaviek a informácií konkrétnej VŠ, vybranej fakulty. Informácie sú na web stránkach škôl, študijných oddeleniach, www-Ministerstva školstva SR, Portál VŠ, alebo prostredníctvom publikácie Pred štartom na VŠ, či propagačných materiálov.
    • Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom webovej stránky fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.
    • Niektoré VŠ žiadajú iba priemery za 1.,2.,3. ročník.
    • Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Iba niektoré VŠ nepožadujú zaslať v tlačenej verzii.
    • Elektronická prihláška môže byť rôzna, závisí od konkrétnej VŠ.
    • Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky.
    • Ak sa hlásite na štúdium do Českej republiky, pozorne čítajte požiadavky a spôsob vyplnenia a podania prihlášky.

    IČO školy: 000 160 890
    Kód školy: 651025
    Kód študijného odboru: 7902J00

    1. strana prihlášky

    • Akademický rok: 2021/2022
    • Uveďte presný názov VŠ, fakulty, študijného programu (treba zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške)
    • Forma štúdia: denná, externá
    • Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevuje prednášky) alebo dištančná (nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom prostredníctvom komunikačných prostriedkov) alebo kombinovaná pri študijnom programe vyznačená.
    • Rok maturitnej skúšky: 2021
    • Kód strednej školy: 651025
    • Absolvovaná SŠ: gymnázium
    • Názov: Gymnázium
    • Ulica a číslo: Veľká okružná 22
    • Mesto (obec): Žilina
    • PSČ: 010 01
    • Študijný odbor: gymnázium
    • Kód študijného odboru: 7902J00
    • Stupeň dosiahnutého vzdelania:

    2. strana prihlášky

    • Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, v poradí v akom sú na vysvedčení, alebo v katalógovom liste, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali.
    • Známky: vyplniť z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka, prospech z 1. polroku štvrtého ročníka neuvádzajte (iba niektoré školy si vyžadujú, treba zistiť podľa konkrétnej školy).
    • Študijný predmet: zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta.
    • V tabuľke „Klasifikácia maturitnej skúšky“ vyplňte predmet maturitnej skúšky a úroveň v anglickom jazyku,  v predmete slovenský jazyk a literatúra, matematika úroveň nie je.
    • Potvrdenie o správnosti údajov: vyplní triedny učiteľ, s písomným vyjadrením

    „Údaje sú správne“.

    3. strana prihlášky

    • Nalepte kópiu (ak VŠ vyžaduje originál) dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu).
    • Uveďte dátum a prihlášku podpíšte!

    4. strana prihlášky

    • Je určená VŠ a fakultám.
    • Účasť na olympiádach, dokladované diplomy a úspešnosť sa uvádza v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola  alebo fakulta v podmienkach na prijatie.
    • Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vyplňte podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.
    • Povinná príloha životopis.
    • Správnosť zapísania známok a zhodu známok s katalógom overuje triedny učiteľ (treba priniesť kompletne vyplnenú prihlášku bez potvrdenia od lekára) Triedny učiteľ dá pečiatku a potvrdí správnosť údajov.
    • Prihlášku na potvrdenie údajov treba priniesť  dostatočne časovom predstihu pre termínom podania prihlášky.
    • Účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach uvádzajte v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.