• Informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

    Informácia k 25. júnu 2020

    Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest na Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina sa nekonalo.

    Počet voľných miest: 0.

    Riaditeľstvo Gymnázia, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina oznamuje uchádzačom o štúdium a ich zákonným zástupcom, že k 15. júnu 2020 je

    • naplnenosť tried: 100 %

    Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa na škole neuskutoční.

    Riaditeľstvo Gymnázia, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina oznamuje uchádzačom o štúdium a ich zákonným zástupcom, že k 4. júnu 2020 je

    • počet obsadených miest: 120
    • počet voľných miest: 0

    Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2020/2021 prijímame 120 uchádzačov (4 triedy). Z tohto počtu uchádzačov, v prípade záujmu prijatých žiakov, otvoríme jednu triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky.

    Informácie pre zákonných zástupcov

    Do 4. júna 2020 – zákonný zástupca uchádzača, ktorý dostane rozhodnutie o prijatí na Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina, je povinný záväzne potvrdiť nastúpenie alebo nenastúpenie svojho dieťaťa na štúdium (s použitím tohto tlačiva, viac tlačív v spodnej časti stránky).

    Ak tak zákonný zástupca uchádzača v stanovenom termíne nevykoná, uchádzač stráca možnosť prijatia na štúdium na Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina.

    V prípade, že zákonný zástupca uchádzača dostane od Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina rozhodnutie o neprijatí svojho dieťaťa, následne podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie voči neprijatiu a v tom istom čase potvrdí záväzné nastúpenie na inú strednú školu, stráca tak možnosť prijatia na Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina po odvolaní sa voči neprijatiu.

    Riaditeľstvo Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina bude kontaktovať zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium ohľadom prideleného kódu uchádzačovi prostredníctvom telefonického kontaktu, mailového kontaktu alebo poštou po zverejnení výsledného poradia uchádzačov prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.

    Zákonný zástupca sa môže osobne alebo telefonicky informovať ohľadom prijatia alebo neprijatia svojho dieťaťa po zverejnení výsledkov.