• Všeobecné informácie o štúdiu

    Údaje o počtoch žiakov v naplnenosti a záujme o stredné školy sú počítané kumulatívne podľa hlásení údajov jednotlivých základných škôl. Za hlásenie údajov sú zodpovedné základné školy.

    Plán na školský rok 2021/2022 aj s predbežným počtom záujemcov (stav k 30.11.2020 podľa informácií školského výpočtového strediska).

    Zameranie Počet tried Plán
    (počet žiakov, ktorých škola plánuje prijať)
    Predbežný záujem
    7902 J gymnázium 41 120

    316, z toho
    na 1. termín 198

    1 Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2021/2022 prijímame 120 uchádzačov do 4 tried. V prípade záujmu otvoríme triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky.