• Vedenie školy

    • Mgr. Adriana Randíková
    • Mgr. Adriana Randíkováriaditeľka školyrandikova@gvoza.sk
    • Mgr. Ivona Polónyiová
    • Mgr. Ivona Polónyiovázástupkyňa riaditeľky školypolonyiova@gvoza.sk
    • Mgr. Mária Sulovcová
    • Mgr. Mária Sulovcovázástupkyňa riaditeľky školysulovcova@gvoza.sk
  • Predmetové komisie

    • slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra
    • slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúravedúca: Mgr. Miroslava Obročníkováslovencina@gvoza.sk
    • matematika, fyzika, informatika
    • matematika, fyzika, informatikavedúci: Mgr. Silvia Ftorkovámatfyz@gvoza.sk, informatika@gvoza.sk
    • anglický jazyk
    • anglický jazykvedúca: Mgr. Janka Priadkováanglictina@gvoza.sk
    • cudzie jazyky 2
    • cudzie jazyky 2vedúca: Mgr. Magdaléna Kotrbancovájazyky@gvoza.sk
    • dejepis, občianska náuka, ekonomika, náboženská výchova, psychológia, etická výchova, geografia
    • dejepis, občianska náuka, ekonomika, náboženská výchova, psychológia, etická výchova, geografiavedúca: PaedDr. Denisa Zerola, PhD., MBAspolvedy@gvoza.sk
    • biológia a chémia, telesná a športová výchova
    • biológia a chémia, telesná a športová výchovavedúca: Mgr. Bibiána Plešivčákovábiochem@gvoza.sk, telvychova@gvoza.sk
  • Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Ivana OBRCIAN ÁDÁMOVÁ
    • Mgr. Ivana OBRCIAN ÁDÁMOVÁadamova@gvoza.sk
    • Mgr. Marianna BARILLOVÁ
    • Mgr. Marianna BARILLOVÁvýchovná poradkyňa, koordinátor kultúrno-výchovných podujatíbarillová@gvoza.sk
    • Mgr. Michaela BREZÁNIOVÁ
    • Mgr. Michaela BREZÁNIOVÁmichaelabrezaniova@gvoza.sk
    • Mgr. Lucia BRONERSKÁ
    • Mgr. Lucia BRONERSKÁkoordinátor prevencie drogových závislostí, kriminality, záškoláctva, sociálno-patologických javovbronerska@gvoza.sk
    • Mgr. Martina ČIŽMÁRIKOVÁ
    • Mgr. Martina ČIŽMÁRIKOVÁcizmarikova@gvoza.sk
    • Mgr. Martina DUDEKOVÁ
    • Mgr. Martina DUDEKOVÁmaterská dovolenkamiciakova@gvoza.sk
    • Mgr. Lenka FABOVÁ
    • Mgr. Lenka FABOVÁkoordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvufabova@gvoza.sk
    • Mgr. Silvia FTORKOVÁ
    • Mgr. Silvia FTORKOVÁvedúca MZTU, vedúca PK matematika, fyzika, informatikaftorkova@gvoza.sk
    • PhDr. Soňa GÁBRIŠOVÁ
    • PhDr. Soňa GÁBRIŠOVÁgabrisova@gvoza.sk
    • RNDr. Martina KNUTELSKÁ, PhD.
    • RNDr. Martina KNUTELSKÁ, PhD.koordinátor environmentálnej výchovyknutelska@gvoza.sk
    • PaedDr. Ľubomír KONRÁD
    • PaedDr. Ľubomír KONRÁDkonrad@gvoza.sk
    • Mgr. Daniela KONTRÍKOVÁ
    • Mgr. Daniela KONTRÍKOVÁkontrikova@gvoza.sk
    • Mgr. Magdaléna KOTRBANCOVÁ
    • Mgr. Magdaléna KOTRBANCOVÁvedúca PK cudzie jazyky 2kotrbancova@gvoza.sk
    • Mgr. Janka LIACHOVICKÁ
    • Mgr. Janka LIACHOVICKÁliachovicka@gvoza.sk
    • PhDr. Iveta LIESKOVSKÁ
    • PhDr. Iveta LIESKOVSKÁkoordinátor Školského parlamentulieskovska@gvoza.sk
    • Mgr. Jana MACHYNOVÁ
    • Mgr. Jana MACHYNOVÁmachynova@gvoza.sk
    • Mgr. Monika MILOVÁ
    • Mgr. Monika MILOVÁmaterská dovolenkamilova@gvoza.sk
    • Mgr. Róbert NEMČEK
    • Mgr. Róbert NEMČEKnemcek@gvoza.sk
    • Mgr. Ľudmila MARTINČEKOVÁ
    • Mgr. Ľudmila MARTINČEKOVÁ podpredseda Rady školymartincekova@gvoza.sk
    • Mgr. Janka MEDOVARSKÁ
    • Mgr. Janka MEDOVARSKÁmedovarska@gvoza.sk
    • Mgr. Miroslava OBROČNÍKOVÁ
    • Mgr. Miroslava OBROČNÍKOVÁ vedúca PK slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúraobrocnikova@gvoza.sk
    • PaedDr. Jana PEKÁROVÁ, PhD.
    • PaedDr. Jana PEKÁROVÁ, PhD.koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti, školský digitálny koordinátorpekarova@gvoza.sk
    • Mgr. Ivana PILHOVIČOVÁ
    • Mgr. Ivana PILHOVIČOVÁpilhovicova@gvoza.sk
    • Mgr. Bibiána PLEŠIVČÁKOVÁ
    • Mgr. Bibiána PLEŠIVČÁKOVÁvedúca PK biológia, chémia, telesná a športová výchovabiba@gvoza.sk
    • Mgr. Ivona POLÓNYIOVÁ
    • Mgr. Ivona POLÓNYIOVÁ zástupkyňa riaditeľky školy, koordinátor ŠkVP, koordinátor prijímacích skúšok, koordinátor MZTUpolonyiova@gvoza.sk
    • Mgr. Janka PRIADKOVÁ
    • Mgr. Janka PRIADKOVÁvedúca PK anglický jazykpriadkova@gvoza.sk
    • Mgr. Katarína PUPIKOVÁ
    • Mgr. Katarína PUPIKOVÁpupikova@gvoza.sk
    • Mgr. Adriana RANDÍKOVÁ
    • Mgr. Adriana RANDÍKOVÁ riaditeľka školyrandikova@gvoza.sk
    • Mgr. Viktória REMEŇOVÁ
    • Mgr. Viktória REMEŇOVÁremenova@gvoza.sk
    • PaedDr. Renáta SAGANOVÁ
    • PaedDr. Renáta SAGANOVÁ koordinátor výchovy k humanizácii a ľudským právam, koordinátor finančnej gramotnostisaganova@gvoza.sk
    • Mgr. Mária SAKOVÁ
    • Mgr. Mária SAKOVÁsakova@gvoza.sk
    • Mgr. Gabriela SKLENÁROVÁ
    • Mgr. Gabriela SKLENÁROVÁkoordinátor čitateľskej gramotnostisklenarova@gvoza.sk
    • Mgr. Mária SULOVCOVÁ
    • Mgr. Mária SULOVCOVÁzástupkyňa riaditeľky školy, koordinátor maturitnej skúškysulovcova@gvoza.sk
    • PaedDr. Danka ŠTALMAŠKOVÁ
    • PaedDr. Danka ŠTALMAŠKOVÁstalmaskova@gvoza.sk
    • Mgr. Anna TRENČANOVÁ
    • Mgr. Anna TRENČANOVÁtrencanova@gvoza.sk
    • PaedDr. Dagmar VALUŠIAKOVÁ
    • PaedDr. Dagmar VALUŠIAKOVÁvalusiakova@gvoza.sk
    • PaedDr. Denisa ZEROLA, PhD., MBA
    • PaedDr. Denisa ZEROLA, PhD., MBApredseda RŠ, vedúca PK dejepis, občianska náuka, ekonomika, náboženská výchova, psychológia, etická výchova, geografiazerola@gvoza.sk
    • Mgr. Jela ZUZÍKOVÁ
    • Mgr. Jela ZUZÍKOVÁzuzikova@gvoza.sk
    • Mgr. Marián LAJDA
    • Mgr. Marián LAJDAlajda@gvoza.sk