• Začiatok školského roku 2022/2023

 • Vážení rodičia,
  dňa 26. septembra 2022 o 16:15 hod. sa uskutočnia triedne schôdze Rady rodičov
  v kmeňových učebniach tried.
  Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.
  členky vedenia školy a triedni učitelia

  Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2022/2023
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Úspešný šachový turnaj

     • Šachový klub Mladosť Žilina zorganizoval v nedeľu 11. septembra 2022 v Novej Synagóge šachový turnaj pod názvom Žilinský šachový festival. Jeho cieľom bolo spopularizovať šach medzi deťmi a mládežou.

      Turnaj pozostával zo 7 kôl v RAPID šachu a zúčastnilo sa ho 60 hráčov v kategóriách mladších a starších žiakov.

      Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa umiestnili v popredí výsledkovej listiny.

      1. miesto - Martin Klimek - II.D

      3. miesto - Šimon Devera - III.B

      9. miesto - Milan Bodzan - IV.B

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcich turnajoch :)

     • Bádam ja, bádaš ty ... stretneme sa na Dni objavov!

     • V dňoch 23. – 24. júna 2022 k žiakom v našej škole pribudla takmer tridsiatka nádejných prírodovedcov zo ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská a Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v  Žiline. Na podujatí s názvom Deň objavov sa zoznámili s viacerými významnými vynálezmi, ktoré ovplyvňujú každodenný život modernej spoločnosti. V chemickom laboratóriu skúmali javy z oblasti elektrochémie, elektrolýzu vody, bližšie spoznali Beketov rad napätia kovov, v menších skupinách uskutočnili viacero sérii chemických pokusov, dokonca aj malý bezpečný výbuch. V robotickej dielni zase dôkladne preskúmali na micro:bitoch a LEGO robotoch princíp vnímania prostredia pomocou senzorov, vyskúšali si vlastné meranie vlastností prostredia a napokon programovanie reakcie robotického zariadenia pomocou LED pásika.

      Pri všetkých aktivitách v laboratóriu i dielni spolupracovali žiaci základnej školy s približne desiatkou žiakov z I. B, II. B a II. D triedy. Tím našich žiakov preukázal veľký zápal pre vedu, schopnosť tímovej práce i podpory mladších žiakov, za čo im patrí veľká vďaka nás, organizátoriek projektu.

      Popri odpovedi na otázku, ako spolu súvisia žabie stehienka a mobilný telefón, si žiaci oboch základných škôl odniesli domov viacero nových zážitkov, poznatkov a hádam aj väčšej motivácie venovať sa ďalej bádaniu a hľadaniu odpovedí v oblasti prírodných vied či informatiky.   

      Podujatie Deň objavov je súčasťou širšieho projektu Bádam ja, bádaš ty, ktorého cieľom je rozšíriť vzdelávanie v oblasti chémie a informatiky o bádateľské aktivity. Škola vďaka tomuto projektu získava nové pomôcky pre vyučovanie týchto predmetov. Žiaci našej školy zase môžu zažiť vyučovanie obohatené o atraktívny, kolaboratívny aspekt so zameraním na získanie praktických skúseností
      s chemickými pokusmi či robotikou.

      Projekt Bádam ja, bádaš ty realizujeme s finančnou podporou Mesta Žilina.

      D. Valušiaková a J. Pekárová

     • Bodka za školským rokom

     • Koniec školského roka klope na dvere a aj školský parlament v piatok 24.6. v príjemnej a neformálnej atmosfére na svojom poslednom zasadnutí  zhodnotil svoju činnosť.  Ďakujeme za podporu a prajeme krásne dva mesiace oddychu.

     • Celoštátne kolo geografickej olympiády

     • Na prelome apríla a mája 2022 našu školu a Žilinský kraj reprezentoval Marek Kyseľ z III.B triedy v Celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii Z.

      Súťaž pozostávala z troch súčastí:

      • Vedomostný test, ktorý obsahoval od 10 do 30 zadaní rôzneho charakteru (výber správnej alternatívy, pravda-nepravda, s doplnením odpovede, zadanie esejové). Čas riešenia bol 60 minút, za ktoré bolo možno získať maximálne 50 bodov.
      • Multimediálny test, ktorý tvoril 25 otázok s výberom správnej odpovede alebo doplnenie krátkej odpovede. Čas riešenia 30 minút s možnosťou získať maximálne 25 bodov.
      • Praktický test, ktorý mal minimálne 2 až 20 otázok s riešeniami, ktoré vyžadovali širokú paletu zručností (IT, kartografické, grafické, analytické a iné. Maximálny počet bodov za praktický test bol 60. Čas riešenia je 3-4 hodiny, v závislosti od počtu a náročnosti zadaní.

      Spolu za všetky tri testy bolo možno získať 135 bodov. O poradí súťažiacich rozhodol celkový počet dosiahnutých bodov.

      V konkurencii 29 žiakov z celého Slovenska, Marek obsadil 13 miesto. Srdečne blahoželáme.

  • Nedeľa 25. 9. 2022
  • Partneri