• Triedne schôdze Rady rodičov
  25. september 2023 o 16:00 hod.
  podľa rozpisu kmeňových učební

  Triedne schôdze Rady rodičov sa budú konať dňa 25. septembra 2023 o 16:00 hod v kmeňových učebniach tried. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.
     • Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

     • Dramatický krúžok (DRAz )Mgr. Ľudmila Martinčeková

      Nácvik divadelného predstavenia školskej akadémie. Členstvo v súbore Ľudkovia, ktorý má za sebou úspešnú účasť v celoslovenských prehliadkach divadiel. Zmysluplné trávenie voľného času, improvizácia, pohybová príprava, nácvik choreografií, super kolektív. Inscenácia divadelnej hry na skutočnom javisku so skutočným potleskom divákov.

      Volejbalový krúžok (VLJz) Mgr. Róbert Nemček

      Volejbal ako jeden z najmasovejších kolektívnych športov je výborným prostriedkom na rozvoj ako pohybových schopností, obratnosti, koordinácie, tak aj na upevňovanie vôľových  a morálnych vlastností a etických zásad slušného správania a spolupráce. Cieľom volejbalového krúžku je rozvoj práve takýchto vlastností a schopností. Okrem toho sa žiaci bližšie oboznámia s pravidlami volejbalu, prípadne navštívia stretnutie ligového zápasu.

      Turistický krúžok (TURz) Mgr. Róbert Nemček

      Cieľom turistického krúžku je spoznávanie Žilinského kraja a jeho širšieho okolia. Krúžok je zameraný na pešiu turistiku s cieľom zvyšovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť, predovšetkým upevňovať zdravie, spoznávať prírodné a kultúrno-historické krásy. Trasy budú prispôsobené záujmu a zdatnosti žiakov a momentálnemu počasiu. V prípade nepriaznivého počasia sa termín bude prekladať. Okrem turistiky navštívime filmový festival Vysoké Hory a iné aktivity súvisiace s prírodou.

     • The Erasmus+ VoyAGE

     • Heeey Don't be surprised if you meet Italian, Turkish and Bulgarian teachers moving around the school next week. Feel free to greet them, smile at them and talk to them, they will be our guests. The Erasmus+ VoyAGE has begun Stay tuned

     • Privítanie prvákov

     • 4. septembra sme privítali v našej škole 120 žiakov prvého ročníka. Po príhovore pani riaditeľky sa prváci dozvedeli, kto budú ich triedne učiteľky a vybrali sa na prvú exkurziu po chodbách našej školy. Všetkým žiakom prvého ročníka prajeme veľa úspechov v štúdiu.

     • Rozlúčka so školským rokom

     • 30. júna sme sa rozlúčili so školským rokom 2022/2023.  Žiaci, ktorí reprezentovali školu v krajských a vyšších kolách rôznych súťaží si prevzali riaditeľskú pochvalu a malý darček. Ocenení boli šachisti, pišqworkári, umelci, SOČkári, úspešní športovci aj víťazi olympiád a súťaží v matematike, fyzike, geografii, anglickom a španielskom jazyku a samozrejme aj informatike.
      Pani riaditeľka popriala všetkým oceneným veľa ďalších úspechov a všetkým žiakom a učiteľom pekné prázdninové obdobie plné zážitkov.