• Oznam o dočasnom voľnom pracovnom mieste

     Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru počas zastupovania dočasnej práceneschopnosti učiteľa/ku náboženskej výchovy s nástupom ihneď.

     Požiadavky na zamestnanca:

     • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
     • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • bezúhonnosť,
     • zdravotná spôsobilosť,
     • ovládanie štátneho jazyka.

     Pracovný pomer: na dobu určitú.

     Forma výučby: dištančná.

     Pracovný úväzok: skrátený.

     Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

     Podmienky pre zaradenie do evidencie uchádzača:

     • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
     • predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
     • predloženie profesijného životopisu,
     • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
     • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre  potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR.

     Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Zastupovanie“ je potrebné zastať e-mailom na adresu bajzova@gvoza.sk, alebo doručiť na adresu Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina.