• Oznam o voľnom pracovnom mieste

  • Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupom ihneď, prípadne podľa dohody

   Požiadavky na uchádzačov:

   • ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka,
   • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).

   Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

   • plnenie vyššie uvedených podmienok,
   • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
   • štruktúrovaný profesijný životopis,
   • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
   • preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
   • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

   Stručný popis činnosti pracovného miesta:

   • príprava pokrmov podľa receptúr pre školské stravovanie, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov,
   • dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku,
   • hospodárne používanie surovín.

   Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

   Platové podmienky:

   • pracovná trieda 2 podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + navýšenie v platovom stupni podľa počtu odpracovaných rokov (od 584,00 EUR do 701,00 EUR) + osobný príplatok

   Žiadosť o zamestnanie, životopis, súhlas pre spracovanie osobných údajov, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail jedalen@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu:

   Školská jedáleň pri Gymnázium
   Veľká okružná 22
   010 01 Žilina
   tel: 041/5625432

   Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať