• Pozvánky na DOD

    Virtuálne dni otvorených dverí univerzít a fakúlt

    utorok 12.1. - vysielanie pre stredoškolákov z Prešovského a Žilinského kraja
    Začína sa o 7:55 ráno. VŠ a fakulty odpovedajú naživo na otázky študentov cez online chat vždy do 13:00.
    Dĺžka sledovania videí je naplánovaná na približne 45 min, pre nerozhodnutých študentov odporúčame pozrieť si viacero VŠ a fakúlt.
    Kompletný zoznam 40 VŠ a fakúlt, ktoré budú vysielať.

    • Žilinská univerzita v Žiline
    • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
    • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
    • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
    • Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakukta
    • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
    • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
    • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta: KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta UPJŠ
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu
    • University of New York in Prague
    • Ekonomická univerzita v Bratislave
    • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
    • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave
    • Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta STU
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu STU
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
    • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu (UM STU)
    • Univerzita Komenského v Bratislave
    • Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta
    • Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
    • Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu
    • Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
    • Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta
    • Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
    • Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta
    • Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu
    • Technická univerzita vo Zvolene

    Elektrotechnická fakulta - BRNO
    27. 01. 2021

    12. 02. 2021