• Charakteristika predmetu

    • rozvíjanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi
    • dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, práca s informáciami
    • rozvoj čitateľskej gramotnosti
    • rozvíjanie schopnosti argumentovať
    • práca s textom literárneho diela
    • dôraz na vlastné interpretačné schopnosti, nie na faktografické údaje
    • obsah literárnej výchovy sa orientuje na dve činnosti : recepciu a tvorbu
   • Ciele predmetu

    • komunikatívny, kognitívny a formatívny
    • vedieť sa adekvátne vyjadrovať v komunikačných situáciách (ústne aj písomne)
    • rozvíjať komunikatívne zručnosti a schopnosti aj v podobe vedenia dialógu a diskusie na obhajovanie vlastných tvrdení a predstáv
    • čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty
    • vedieť aktívne počúvať a prejaviť schopnosť učiť sa a chcieť sa učiť
    • získať skúsenosti v aktívnej aplikácii jazyka v hovorenej i písanej forme
   • Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

   • Voliteľný predmet vo štvrtom ročníku

    • je predmetom praktického zamerania, s dôrazom na maturitné témy
    • cieľom je viesť žiakov ku gramaticky, pravopisne a štylisticky správnym prejavom v rovine písomnej i ústnej
     • pracovať s konkrétnymi úlohami v jednotlivých jazykových disciplínach
     • osvojiť si základné zásady vedeckej práce – pri vypracovaní projektov
    • v oblasti literatúry sa kladie dôraz na interpretačné a tvorivé činnosti
    • seminár má viesť žiakov k schopnosti:
     • samostatne sa orientovať v literárnom procese, vo forme a obsahu literárneho diela
     • samostatne si vyberať študijnú literatúru a vedieť s ňou pracovať
   • Hodinová dotácia predmetov

    • slovenský jazyk a literatúra    4   3   4   3   t.j. spolu 14 VH týždenne
    • triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 3   3   3   4   t.j. spolu 13 VH týždenne
    • štvrtý ročník ESI - Seminár zo slovenského jazyka a   literatúry – voliteľný – 2 VH týždenne
   • Učebnice