• Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupom ihneď, prípadne podľa dohody

     Požiadavky na uchádzačov:

     • ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka,
     • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).

     Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

     • plnenie vyššie uvedených podmienok,
     • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
     • štruktúrovaný profesijný životopis,
     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
     • preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
     • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

     Stručný popis činnosti pracovného miesta:

     • príprava pokrmov podľa receptúr pre školské stravovanie, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov,
     • dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku,
     • hospodárne používanie surovín.

     Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

     Platové podmienky:

     • pracovná trieda 2 podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + navýšenie v platovom stupni podľa počtu odpracovaných rokov (od 584,00 EUR do 701,00 EUR) + osobný príplatok

     Žiadosť o zamestnanie, životopis, súhlas pre spracovanie osobných údajov, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail jedalen@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu:

     Školská jedáleň pri Gymnázium
     Veľká okružná 22
     010 01 Žilina
     tel: 041/5625432

     Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať