• Organizácia internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

   • Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

    1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu a skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
    2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
    3. Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, vykoná internú časť maturitnej skúšky.
    4. Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Skupiny príbuzných predmetov budú zverejnené na module nástenka v EduPage.
    5. Do 19. mája 2021 budú sprístupné výsledné známky. Škola prostredníctvom správy v EduPage pošle žiakom administratívne vypočítané známky z povinných maturitných predmetov. Žiak sa vyjadrí k administratívne vypočítanej známke z každého povinného maturitného predmetu svojím akceptovaním alebo zamietnutím.
    6. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z niektorého predmetu.
    7. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
    8. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak žiak vykonáva interná časť maturitnej  skúšky z dobrovoľného predmetu. 

    Postup pri zrušení dobrovoľného maturitného predmetu:

    • plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomné oznámenie o zrušení dobrovoľného maturitného predmetu pošle elektronicky v naskenovanej podobe na mail sulovcova@gvoza.sk a súčasne,
    • žiak vyjadrí svoju voľbu v EduPage po zaslaní notifikácie školou.
    1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021.