• Stanovy OZ GVOZA

   PREAMBULA

   Občianske združenie OZ GVOZA (ďalej len Občianske združenie alebo OZ) je nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, združujúca rodičov študentov Gymnázia Veľká Okružná 22 Žilina, so sídlom a činnosťou vykonávanou na území Slovenskej republiky.
   Občianske združenie je združením občanov – rodičov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov.
   Občianske združenie je politicky, ekonomicky a organizačne nezávislé od štátnych orgánov, orgánov samosprávy, politických strán, hnutí, nadácií a iných občianskych združení.
   Občianske združenie je samostatnou právnickou osobou založenou na dobu neurčitú. Vzniká a právnu subjektivitu nadobúda registráciou v príslušnom registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

   Článok 1

   Názov a sídlo

   1. Občianske združenie bude v právnych vzťahoch vystupovať pod názvom:
    OZ GVOZA
   2. Sídlom Občianskeho združenia je: Gymnázium Veľká Okružná 22, 010 01 Žilina

    

   Článok 2

   Cieľ a činnosť Občianskeho združenia
   Hlavným poslaním Občianskeho združenia v škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní študentov a podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v škole i mimo nej. Občianske združenie bude podporovať aktivity školy predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

   1. Odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov školy (napr. vzdelávacie exkurzie, pobyty výmenného, vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru, súťaže talentovanej mládeže – predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké súťaže, športové súťaže a aktivity.
   2. Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení didaktickej techniky, knižnično-informačného zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, softvérové vybavenie výpočtovej techniky, estetizácia tried a ostatných priestorov školy).
   3. Ďalšie vzdelávanie učiteľov formou stáží, kurzov, exkurzií, seminárov a porád.
   4. Propagácia školy na verejnosti (publikačná a edičná činnosť školy; oslavy jubileí, reprezentácia školy a pod.).
   5. Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy (prednášková činnosť domácich a zahraničných odborníkov, poradenské a iné služby škole).
   6. Nadväzovanie kontaktov a spolupráca školy s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa skvalitnením vzdelávania v tuzemsku i v zahraničí (napr. organizačné a obsahové zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy, poskytovanie príspevkov na pobyty žiakov v zahraničí – študijné stáže, štipendiá, exkurzie, súťaže a pod.).

   Článok 3

   Vznik a zánik členstva

   1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu. Občianske združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov.

   Článok 4

   Práva a povinnosti členov

   1. Členovia Občianskeho združenia majú právo:
    1. voliť orgány Občianskeho združenia
    2. byť volení do týchto orgánov
    3. vyjadrovať sa k práci školy, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom
    4. byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov Občianskeho združenia týkajúcich sa vedenia výchovno-vzdelávacieho procesu
    5. venovať Občianskemu združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom študentov dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku
    6. byť informovaní o práci orgánov Občianskeho združenia na škole
    7. byť informovaní o vzdelávacích výsledkoch svojich detí a o ostatných vnútorných záležitostiach školy (sociálne, výchovné, a pod.)
   2. Členovia Občianskeho združenia sú povinní:
    1. zúčastňovať sa rokovaní Triednych aktívov, orgánov OZ a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít Občianskeho združenia
    2. platiť členské príspevky ročne bez ohľadu na počet rodičov a študentov v škole vo výške, o ktorej rozhodne Rada rodičov, čo nepopiera možnosť poskytnúť Občianskemu združeniu ďalší finančný príspevok (dar) na účely aktivít školy a študentov
    3. sociálne slabšie rodiny môžu na základe písomnej žiadosti požiadať o odpustenie zaplatenia členského, o ktorom rozhodne na svojom zasadnutí Rada rodičov
    4. formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľať sa na ich riešení na výzvu Výkonného výrobu OZ
    5. rešpektovať ustanovenie týchto stanov
    6. zúčastniť sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to Výkonný výbor OZ požiada

   Článok 5

   Orgány Občianskeho združenia

   1. Orgánmi Občianskeho združenia sú:
    1. Triedny aktív
    2. Rada rodičov
    3. Výkonný výbor
    4. Revízna komisia
   2. Činnosť členov v orgánoch Občianskeho združenia je založená na báze dobrovoľnosti, bez nároku na odmenu, prípadne iné funkčné pôžitky.

   Článok 6

   Triedny aktív

   1. Triedny aktív (TA) je základným článkom štruktúry Občianskeho združenia. Vzniká na prvej schôdzi v školskom roku, na základe prijatia rodičov do Občianskeho združenia zápisom do Zoznamu členov OZ v zápisnici zo zasadnutia Triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a vyučujúcimi učiteľmi v danej triede, s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti študentov triedy.
   2. Právomoci TA:
    1. volí predsedu TA, hospodára a zapisovateľa, ktorý vyhotovuje zápisnicu TA
    2. zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi Výkonného výboru OZ prostredníctvom predsedu TA alebo triedneho učiteľa, ak ten bude s takouto požiadavkou súhlasiť
    3. vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rade rodičov alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohto procesu.
    4. pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha v rámci svojich možností
    5. zabezpečuje výber a evidenciu darov rodičov Triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech študentov triedy
    6. rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rady rodičov a jej Výkonného výboru a zabezpečuje ich realizáciu prostredníctvom rodičov študentov triedy
    7. navrhuje rodičov do účelových skupín OZ, orgánov OZ (výbor, komisie) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy Výkonného výboru alebo Rady rodičov
   3. Triedny aktív zasadá pravidelne, minimálne však 3 krát ročne. Zasadnutia TA zvoláva Výkonný výbor OZ po dohode s vedením školy. Predseda TA môže na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa zvolať mimoriadne zasadnutie TA.
   4. Zasadnutie TA riadi jeho predseda. V prípade jeho neprítomnosti je to ktorýkoľvek s prítomných rodičov. Z každého zasadnutia sa vypracuje zápisnica, ktorú vyhotovuje zapisovateľ a obsahuje všetky pripomienky a návrhy rodičov, ako aj triedneho učiteľa.
   5. Triedny aktív volí svojho zástupcu do Rady rodičov. Je ním zvyčajne jeho predseda. Tento zástupca TA je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rady rodičov alebo za seba zabezpečiť náhradu z radov rodičov TA.
   6. Zástupca TA v Rade rodičov OZ objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa Rada rodičov zaoberá a sprostredkúva z jej rokovanie rodičom TA všetky informácie, ktoré sú im adresované. Zabezpečuje plnenie ustanovení Stanov OZ v rámci TA rodičov.

   Článok 7

   Rada rodičov

   1. Rada rodičov (RR) je najvyšším orgánom Občianskeho združenia. Je tvorená zástupcami TA, ktorí boli zvolení na ich prvom zasadnutí v novom školskom roku. Funkčné obdobie RR je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka po ustanovení novej RR.
   2. Právomoci Rady rodičov:
    1. rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy
    2. vyjadruje sa k výchovným a vzdelávacím opatreniam školy
    3. schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky
    4. schvaľuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti a rozhoduje o jeho koncepčnom využití
    5. vyjadruje sa k návrhom rodičov (triednych aktívov)
    6. rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole
    7. vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy študentov školy
   3. Rada rodičov si volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku trojčlenný Výkonný výbor, trojčlennú Revíznu komisiu a zástupcov OZ v orgánoch a komisiách školy, ktoré ustanovuje zákon alebo iný právny predpis, ktorý túto účasť predpokladá.
   4. Rada rodičov zasadá podľa potreby, minimálne však 3 krát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Radu rodičov zvoláva jej predseda a mimoriadnu Radu rodičov môžu zvolať aj Výkonný výbor OZ na podnet vedenia školy, Triednych aktívov alebo skupiny rodičov.
   5. Rozhodnutia Rady rodičov sú záväzné pre všetkých členov Občianskeho združenia.

   Článok 8

   Výkonný výbor

   1. Výkonný výbor je štatutárnym orgánom Občianskeho združenia, je trojčlenný a tvoria ho predseda, tajomník a hospodár. Výkonný výbor môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby a rozhodnutia Rady rodičov. Funkčné obdobie Výkonného výboru OZ je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka po ustanovení nového Výkonného výboru.
   2. Za Výkonný výbor ako koná a podpisuje, ako štatutárny zástupca, ktorý zastupuje Občianske združenie, jeho predseda.
   3. Výkonný výbor sa riadi Stanovami OZ a rozhodnutiami RR. Akceptuje, podľa možností, požiadavky vedenia školy a riadi činnosť Občianskeho združenia v súlade s jeho poslaním a úlohami.
   4. Výkonný výbor zabezpečuje uplatňovanie Stanov OZ, výkon rozhodnutí RR a riešenie návrhov a pripomienok rodičov oslovenými a kompetentnými subjektmi.
   5. Právomoci Výkonného výboru:
    1. predkladá RR správu o činnosti OZ, správu o hospodárení, činnosti komisií a zástupcov OZ v orgánoch školy alebo v orgánoch ustanovených podľa zákona
    2. predkladá RR návrh rozpočtu OZ a po schválení zabezpečuje jeho realizáciu
    3. schvaľuje nevyhnutné výdavky, ktoré sa vyskytnú mimo schváleného rozpočtu, maximálne do sumy 30.000,- Sk
    4. zabezpečuje spoluprácu OZ s vedením školy
    5. informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov z Triednych aktívov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov Triednych aktívov priamo alebo prostredníctvom rokovaní Rady rodičov
    6. zvoláva zasadnutia Rady rodičov a jej mimoriadne zasadnutia
   6. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, minimálne však 3 krát v danom školskom roku. Účasť členom výboru a pozvaných hostí zabezpečuje tajomník OZ. Mimoriadne zasadnutia Výkonného výboru zvolané na žiadosť rodičov, Triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov, zvoláva predseda osobne. Zasadnutí Výkonného výboru sa podľa vlastného rozhodnutia alebo pozvania výboru zúčastňuje riaditeľ školy alebo ním určený zástupca vedenia školy.
   7. V prípade potreby môže Výkonný výbor na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvať jednotlivých pedagogických pracovníkov školy, predsedov TA, jednotlivých rodičov alebo zástupcov OZ v iných orgánoch.
   8. Tajomník Výkonného výboru vyhotovuje v potrebnom počte zápisnicu zo zasadnutia výboru, ktorú obdrží riaditeľ školy a členovia RR, a jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii Občianskeho združenia.

   Článok 9

   Revízna komisia

   1. Revízna komisia je trojčlenným kontrolným orgánom Občianskeho združenia a jej funkčné obdobie je jeden rok a je volená na prvom zasadnutí RR. Tvoria ju predseda, ktorý je volený z členov Rady rodičov a 2 členovia, ktorí sú volení z kandidátov navrhnutých Triednymi aktívami.
   2. Revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Občianskeho združenia a kontrolovať oprávnenosť účtovných operácií, či sú jednotlivé položky a záznamy v súlade so skutočnosťou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   3. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia Občianskeho združenia 1 krát ročne. Revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku Občianskeho združenia.
   4. Revízna komisia spracuje správu o výsledku kontroly a inventarizácie majetku, ktorú predkladá Rade rodičov na jej druhom zasadnutí v školskom roku. Týmto aktom sa končí aj jej funkčné obdobie.

   Článok 10

   Hospodárenie združenia

   1. Občianske združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi. Za správnosť účtovnej evidencie zodpovedá Výkonný výbor.
   2. Občianske združenie si otvorí samostatný účet vo finančnom ústave, ku ktorému bude zriadené dispozičné práve pre predsedu a hospodára Výkonného výboru. Oprávnené osoby budú účtovné doklady súvisiace s účtovnou agendou podpisovať spoločne. Skutočnosti súvisiace s dispozičným právom k účtu sú oprávnené osoby povinné uviesť a vyznačiť v podpisovom vzore k príslušnému účtu.
   3. Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky združenia.
   4. Zdrojmi a príjmami sú:
    1. členské príspevky (ak o ich vyberaní rozhodne Rada rodičov)
    2. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
    3. výnosy z majetku
    4. príjmy z činnosti pri cieľov Občianskeho združenia
    5. príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, ktorá súvisí so záujmovou činnosťou združenia
   5. Výdavkami združenia sú:
    – všetky výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi a činnosťou združenia v súlade s týmito stanovami a schváleným rozpočtom
   6. Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.
   7. Peňažné a vecné dary, dotácie a granty poskytnuté právnickými a fyzickými osobami alebo členmi Občianskeho združenia musia byť použité určeným spôsobom a na účel, na ktorý boli poskytnuté.

   Článok 11

   Zánik Občianskeho združenia

   1. Občianske združenie zaniká:
    1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením
    2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
   2. O zániku združenia podľa bodu 1, písm. a) rozhoduje Rada rodičov, ktorá v prípade rozpustenia združenia rozhodne aj o jeho likvidácii a ustanoví likvidátora.
   3. Rozhodnutie o zániku združenia oznámi Rada rodičov do 15 dní Ministerstvu vnútra
   4. Pri zániku združenia podľa bodu 1, písm. b) určí likvidátora Ministerstvo vnútra
   5. Na postup pri zániku Občianskeho združenia a majetkového vyrovnania sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
   6. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok, ktorý zostane po likvidácii sa môže použiť výhradne na rozvoj kultúry a iné verejnoprospešné účely.

   Článok 12

   Záverečné ustanovenia

   1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Radou rodičov a účinnosť dňom registrácie Občianskeho združenia v príslušnom registri Ministerstva vnútra.
   2. Stanovy boli schválené Radou rodičov na jej zasadnutí dňa 15. januára 2008.